Home >> english >> About Us >> Academic Committee

About Us

Academic Committee

Director of Academic Committee: Lin Qishui

Academic Committee member:
POO Muming, GUO Aike, QIANG Boqin, PEI Gang, ZHAO Jizong, YU Lu, YE Zhaohui, IP Nancy, DUAN Shumin, WANG Xiaomin